Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Hizmetlerimiz

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Avukat Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörü, nüfus artışına bağlı olarak hızlı bir şekilde gelişmiş ve büyümüştür. İnşaat sektöründeki gelişime paralel olarak taraflar arasındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıklar da günden güne artış gösterdi. 15 yılı aşkın deneyim ve Kayseri gayrimenkul avukatı kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, inşaat hukuku davalarında müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedirler.

İnşaat sektörüne ilişkin temel hukuki kuralların önemli bölümü “Eser Sözleşmesi” ve “Satış Sözleşmesi” başlıkları altında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler haricinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da inşaatın yapılacağı arsanın hak sahipleri ile yapıyı sahiplenen taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümüne ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

15 yılı aşkın deneyimi ve alanında uzman avukat kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz, gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kayseri avukat kadromuzun inşaat hukuku alanında verdiği hizmetler -bunlarla sınırlı olmamak üzere-

  • İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
  • Kentsel dönüşüm hukuku,
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, 
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
  •  Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, 
  • Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması, 
  • İmar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması,
  • Yönetim planlarının geliştirilmesi,
  • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi

dâhil gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Kayseri inşaat avukatı kadromuz inşaat hukuku ve imar hukuku davaları konusunda 15 yılı aşkın deneyimleri ile güncel mevzuat ve Yargıtay kararları çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık desteği vermektedir.

Gayrimenkul hukuku veya başka bir ifadeyle taşınmaz hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması ve süreç takibi, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında müvekkillerine her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnşaat Sözleşmesi / Eser Sözleşmesi

Yüklenici, müteahhit veya inşaat firmasının bina ya da yapıyı inşa etmeyi, bir eser meydana getirmeyi üstlenmesi karşılığında arsa sahibinin de belirli bir bedel ödemeyi üstlendiği, dolayısıyla her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelere Eser Sözleşmesi denilmektedir.

Eser sözleşmelerinde hem arsa sahibinin, hem de müteahhittin yerine getirmekle yükümlü olduğu edimler vardır. Bu kapsamda yüklenicinin (müteahhit veya inşaat firmasının) asıl yükümlülüğü; inşaatı sözleşmeye uygun (ayıpsız ve eksiksiz) olarak tamamlayarak zamanında iş sahibine teslim etmesidir. İş sahibinin asli yükümlülüğü ise, yüklenicinin edim yükümlülüğünün karşılığı olan bedeli ödeme borcudur.

İnşaat sözleşmeleri genel olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Hâsılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Bedel (Ücret) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri olmak üzere 4 çeşittir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri: Arsa sahibinin, arsasına ait belirli bir payı yükleniciye devretme, yüklenicinin de bu pay karşılığında arsa üzerinde bağımsız bölümler yapma ve bu bölümlerden arsa sahibinin payına ait olan kısmı ona devretme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri denilmektedir.

Hâsılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri: İnşa edilen yapı üzerindeki bağımsız bölümlerin satışından elde edilen gelirden sözleşmede belirlenen oranda arsa sahibine ödenmesine dayalı sistemdir. Burada amaç yapının inşası değil, inşa edilen bağımsız bölümlerin satılarak gelirin paylaşılmasıdır.

Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri: İnşa edilen yapının arsa sahibine teslim edilmek üzere, yüklenici tarafından m2 birim fiyat üzerinden veya sözleşme yapılırken belirlenen götürü bedelle yapıldığı sözleşmelerdir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile yüklenici (müteahhit, inşaat şirketleri) arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; gayrimenkul hukukunun önemli bir alanını teşkil etmektedir. Kayseri gayrimenkul avukatı kadromuz, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yüklenici firmanın kendisine devredilecek bir kısım arsa payı karşılığında, arsa üzerinde bina yapım işini üstlendiği kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan özel sözleşme türlerinden biri değildir. Bu nedenle bu sözleşme; eser sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine benzeyen kendine has özellikleri de olan karma bir sözleşme türü olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, bu uyuşmazlığa uygulanacak hükümler; uygun düştüğü ölçüde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki eser sözleşmelerine ilişkin hükümler ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine ilişkin hükümlerdir.

Bu nedenle herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Karmaşıklığı sebebiyle bu tür uyuşmazlıklarda hak kaybına uğramamak için alanında yetkin bir avukattan hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Alanında yetkin Kayseri gayrimenkul avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, arsa payı inşaat yapım sözleşmeleri uyuşmazlıklarında taraflara avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi iki taraflı bir sözleşme olduğu için tarafların birbirlerine karşı çeşitli yükümlülükleri, sorumlulukları vardır. Arsa sahibi, yüklenici müteahhide sözleşmeye konu arsayı; bina yapımına müsait bir şekilde, kararlaştırılan zamanda teslim etmek zorundadır. Aynı şekilde yüklenici müteahhit de sözleşmede ve sözleşme eki teknik şartnamede belirtilen binayı tam ve eksiksiz, kusursuz, ayıpsız olarak süresi içerisinde yapıp teslim etmek zorundadır.

Kanun koyucu, doğmuş veya doğabilecek zararları önlemek için koruyucu hükümler getirmiştir. Örnek olarak, yüklenici müteahhidin gayrimenkulü geç teslim etmesi durumunda arsa maliki müteahhitten kira tazminatı isteyebilecek veya binanın eksik bir şekilde teslim edilmesi durumunda da eksik teslim tazminatı talep edebilecektir. Ayrıca binanın ayıplı şekilde teslim edilmesi durumunda arsa maliki, tazminat davası açma imkân ve hakkına da sahip olacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü

Temerrüt, hukuki olarak borcun borçlu tarafından gereken zamanda yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir.

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin asli edim yükümlülüğü, inşaatın sözleşmeye uygun (ayıpsız ve eksiksiz) olarak ve zamanında tamamlanarak iş sahibine teslim edilmesidir. Eğer inşaatın zamanında tamamlanmaması ve teslim edilmemesi halinde, yüklenicinin temerrüdü söz konusu olacaktır.

Yüklenici temerrüdü durumunda, arsa sahibi öncelikle inşaatın tamamlanarak teslimini ve gecikme nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca ek süre vermek şartıyla, inşaatın tamamlanmasından vazgeçerek, yüklenicinin borcunu ifa etmemesi nedeniyle uğradığı zararların tazminini veya sözleşmeden dönerek olumsuz zararının tazminini talep edebilir.

Yüklenici temerrüdü durumunda, arsa sahibinin sözleşmeden dönme imkânı da bulunmaktadır. Bu durumda tarafların aldıklarını iade etme borcu doğacaktır. iş sahibi, açacağı tapu sicilinin düzeltilmesi davasıyla yükleniciye devrettiği arsa paylarının kendi adına tescilini talep edecek; yüklenici ise o zamana kadar yaptığı işin karşılığını bedel olarak talep edecektir.

İnşaat Sektöründe Avukatın Önemi

15 yılı aşkın deneyimi ve gayrimenkul hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu tesis, iptal, tescil davalarının açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemleri gibi hususlarda müvekkillerine avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması veya uyuşmazlıkları ile ilgili Kayseri gayrimenkul avukatı arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.