Mirasın Reddi Mümkün mü?

Hizmetlerimiz

Mirasın Reddi - Kayseri Miras Avukatı Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Mirasın Reddi Davası Nasıl Açılır?

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır. Miras hukukunda; ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul tüm mallarının akıbetini düzenleyen kişiye muris, miras bırakan denmektedir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı; miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekede hak sahibi olan kişiye de “mirasçı” denilmektedir.

Mirasın paylaştırılması, miras bırakanın hayatta iken vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenleyip düzenlememesine göre değişmektedir. Bu kapsamda miras bırakanın miras sözleşmesi veya vasiyetname düzenlemiş olması halinde paylaşım; yasal mirasçılarının saklı payları kalmak kaydıyla vasiyetname veya miras sözleşmesinde yazıldığı şekle göre yapılacaktır. Miras bırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, yasal mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen şekilde tereke üzerinde hak sahibi olacaktır.

Miras bırakanın vefatının ardından miras, kendiliğinden mirasçılara geçer. Ancak terekenin borcunun fazlalığı gibi nedenlerden dolayı mirasçılar miras bırakanın mirasını reddetme hakkına sahiptir. Mirasın reddi; miras bırakanın vefatını sonrasında mirasçıların kendi istekleri ile miras hakkından vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Mirasın reddi ile birlikte mirasçılar miras bırakanın borçlarından kurtulacak, ancak alacaklarından da mahrum kalacaktır.

15 yılı aşkın deneyimi ile Kayseri miras avukatı kadromuz mirasın reddedilmesi davalarında müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Mirasın reddi hakkı, külli halefiyet ilkesinin bir gereğidir. Başka bir ifadeyle mirasın istenmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekli değildir. Yasal süre içinde reddedilmemesi halinde miras, kayıtsız ve şartsız olarak mirasçılara geçer.

Ancak mirasın reddi isteminin geçerli şekilde ve yasal süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu gereğince miras, üç ay içinde ret olunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edememeleri halinde miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren; vasiyetname ile atanmış mirasçılar içinse miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Mirasın reddi, kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılmalıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde açılacak bir dava ile miras reddedilebilir. Bir mirasçının mirası reddetmesi halinde; miras sadece reddedene geçmez, diğer mirasçılar bu reddetmeden etkilenmeyecektir. Mirası reddeden mirasçının payı ise, sanki mirasın açıldığında hayatta değilmiş gibi altsoylarına geçer. Kanun‘a göre yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen miras, Mahkemece iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değer olması durumunda, hak sahiplerine mirası reddetmemişler gibi dağıtılır.

Miras Reddinin İptali

Miras bırakanın hayatta iken üstlendiği borçlar, bazı durumlarda mirasçıların mağduriyetine neden olabilmektedir. Mirasçılar bu durumlarda alacaklılarından mal kaçırmak için mirası reddetmekte, ancak gerçekte kayıt dışı olarak mirastan yararlanmaya devam edebilmektedirler. Mal varlığı borcuna yetmeyen mirasçının alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddetmesi halinde; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği gerekçesiyle ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali için dava açabilir.

Mahkemece reddin iptaline karar verilmesi durumunda, miras resmen tasfiye edilmektedir. Tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçıya düşen paydan öncelikle itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değer olması halinde ise, geçerli olsa idi retten yararlanacak mirasçılara verilir. Miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istemeyen mirasçıların, miras hukuku alanında deneyimli bir avukattan hukuki destek almasında fayda vardır.

Miras hukukunun çok detaylı ve geniş bir hukuk dalı olması sebebiyle miras hukuku alanında deneyimli bir avukattan profesyonel bir yardım alınması önem arz etmektedir. 15 yılı aşkın deneyimi ile Kayseri miras avukatı kadromuz miras hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Zülküf Arslan Hukuk Büromuz bünyesinde avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti  veren avukat kadromuz, -bunlarla sınırlı olmamak üzere- müvekkillerimize şu hizmetleri sunmaktadır:
  • Veraset ilamı alınması
  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Vasiyetname iptali davası
  • Tenkis davası açılması
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası
  • Mirasın reddi davası açılması
  • Muris muvazaası davası açılması
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 
15 yılı aşkın deneyimi ile uzman avukat kadromuzdan mirasın reddi veya miras hukukuna ilişkin diğer uyuşmazlıklarda dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.