Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Hizmetlerimiz

Vasiyetnamenin İptali Davası - Kayseri Miras Avukatı - Avukat Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetnamenin İptali

Kayseri miras avukatı kadromuz, vasiyetname hazırlanması ve sonrasında çıkabilecek vasiyetnamenin iptali davalarında müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ölen bir kişiye ait menkul ve gayrimenkul tüm malları, kişi hayatta iken başka bir şekilde tasarrufta bulunmazsa, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen oranlara göre mirasçılara intikal edecektir. Ancak kişi, ölümü sonrasında kendisine ait menkul, gayrimenkul mal veya hak ve alacaklarının bu oranlara göre değil de kendi arzu ettiği şekilde mirasçılara veya başka kişilere geçmesine karar verme hakkına sahiptir.

Bu durumda kişi, vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenleyebilir. Vasiyetname; miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere tek taraflı irade beyanı ile hazırladığı ve menkul ve gayrimenkul mallarının hangi oranda kime verileceğini içeren metindir. Vasiyetnamenin içeriğinin değerlendirilebilmesi ve geçerli olabilmesi için öncelikle şekil şartlarına azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanunen çok sıkı şekil şartlarına bağlı olan vasiyetnamedeki herhangi bir şekli eksiklik, vasiyetnameyi geçersiz kılabilir.  Bu nedenle vasiyetname hazırlanmasında, miras hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması faydalı olacaktır.

Türk Medeni Kanunu, vasiyet düzenleyebilmek için on beş yaşını doldurmuş olma ve ayırt etme gücüne sahip olma şartını aramaktadır. Bununla birlikte Kanun gereğince vasiyetname, “resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak” yapılabilir.

Resmi Vasiyetname: Noter, Sulh Hâkimi ya da yetkili memur önünde yapılan vasiyetname türüdür. Vasiyetnamenin bu şekilde yapılabilmesi için miras bırakanın yanında ayrıca iki tanığın bulunması gerekmektedir. Resmi vasiyetnamede tanıkların, vasiyetname ile miras bırakandan herhangi bir kazanımda bulunmamaları gerekir.

El Yazısı ile Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin baştan sona bizzat düzenleyen tarafından el yazısı ile yazılması, yazıldığı tarihin açıkça belirtilmesi ya da belirlenebilir bir tarihin atılması ve metnin ıslak imza ile imzalanması şarttır. Zorunlu olmamakla birlikte el yazılı vasiyetname saklanması için notere ya da sulh hukuk hâkimine bırakılabilir.

Sözlü Vasiyetname: Ancak olağanüstü hallerde (savaş, yakın ölüm tehlikesi, şiddetli hastalık gibi…) ve diğer iki vasiyetname türünün yapılmasına imkân olmayan hallerde 2 tanıkla yapılabilen vasiyetname türüdür. Resmi vasiyetnamede yer alabilecek tanıklara ilişkin yasaklar, okuryazar olma dışında sözlü vasiyetnamedeki tanıklara da uygulanır. Kişinin farklı türde bir vasiyetname yapabilecek durumda olması halinde sözlü vasiyetname geçerli olmayacaktır. Miras bırakanın diğer yollarla vasiyetname düzenleyebilecek bir duruma gelmesi halinde, bu tarihten itibaren 1 ay sonra sözlü vasiyetnamesi kendiliğinden geçersiz hale gelir.  

Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetnameler, miras bırakanın tek taraflı iradesine bağlı olarak yapılan hukuki işlemlerdir. Dolayısıyla miras bırakan düzenlediği vasiyetnameden her zaman dönme hakkına sahiptir ve bu dönme için başka bir kimsenin ya da lehine tasarrufta bulunduğu kişinin onayına gerek yoktur. Vasiyetnameden dönme, 3 şekilde gerçekleştirilebilir:

Yeni Vasiyetname Oluşturma ile: Miras bırakan kanundaki şartlara uygun olarak düzenleyeceği yeni vasiyetname ile eski vasiyetnamesinden tamamen veya kısmen geri dönebilir.

Yok Etme ile: Miras bırakan vasiyetnameyi herhangi bir şekilde yok ederek mevcut vasiyetnameyi ortadan kaldırabilir.

Sonraki Tasarruf ile: Düzenlediği vasiyetnamede belirli malını belirli bir kişiye bırakan kişi, daha sonra bu mal üzerinde vasiyetnamesi ile bağdaşmayacak şekilde bir tasarrufta bulunması (örneğin üçüncü bir kişiye satması) halinde vasiyetinden dönmüş sayılacaktır.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Düzenlenmiş vasiyetnamenin iptalinin istenebilme sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda ehliyetsizlik (yaş küçüklüğü, akıl zayıflığı, sarhoşluk vb.), irade sakatlığı (yanılma, aldatma, korku, zorlama vb.), hukuka ve ahlaka aykırılık (vasiyetnamenin içeriğinin hukuka ve ahlaka aykırı olması durumu) ile şekle aykırılık şeklinde sayılmıştır. Vasiyetnamenin iptali, ancak miras bırakanın vefatından sonra açılacak vasiyetnamenin iptali davası yoluyla istenebilir.

Vasiyetnamenin Kanunda belirtilen nitelikler ile oluşturulmaması durumunda, vasiyetnamenin ya da bir bölümünün geçersizliğini ileri süren taraf, vasiyetnamenin iptali davası açabilmektedir. Vasiyetnamenin iptali davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise ölenin son yerleşim yeri mahkemesidir. Ölenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Mahkemece vasiyetnamenin iptaline ilişkin verilen karar, geçmişe etkili bozucu yenilik doğuran karar niteliğindedir.

15 yılı aşkın deneyimi ile Kayseri miras avukatı kadromuz, vasiyetname iptali davalarında müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Vasiyetnamenin tamamı ya da bir bölümünün iptali istemiyle açılacak vasiyetnamenin iptali davasında tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı davacı olabilir. 

Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetnamenin iptali için şu hallerden en az birinin bulunması gerekmektedir;

 • Vasiyetnameye konu tasarruf ehliyetsiz bir kişi tarafından yapılmış olmalı,
 • Tasarruf yapan kişi, yanılma, aldatma, korkutma ya da zorlamaya maruz kalmış olmalı,
 • Tasarrufun içeriğinde, bağlandığı koşullarda ya da yüklemelerde hukuka ya da ahlaka aykırılıklar söz konusu olmalı,
 • Tasarruf için kanunda öngörülen sıkı şekil şartlarına aykırılıklar olmalıdır.

Kanunda belirtilen bu durumlardan her biri tek başına vasiyetnamenin iptal edilmesi için yeterlidir.

Vasiyetnamenin iptali davası açısından hak düşürücü süreler söz konusudur. Kanuna göre iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Miras hukukunun çok detaylı ve geniş bir hukuk dalı olması sebebiyle miras hukuku alanında deneyimli bir avukattan profesyonel bir yardım alınması önem arz etmektedir. 15 yılı aşkın deneyimi ile Kayseri miras avukatı kadromuz miras hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Zülküf Arslan Hukuk Büromuz bünyesinde avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti  veren avukat kadromuz, -bunlarla sınırlı olmamak üzere- müvekkillerimize şu hizmetleri sunmaktadır:
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 
15 yılı aşkın deneyimi ile uzman avukat kadromuzdan veraset ilamı ve miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.