Kayseri İdare Hukuku Avukatı

Hizmetlerimiz

Kayseri İdare Hukuku Avukatı - Zülküf Arslan Hukuk Bürosu 0352 222 1661

Kayseri İdare Hukuku Avukatı

Kayseri idare hukuku avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk ve Arabuluculuk Büromuz, devlet veya idari kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler ve şirketler arasında oluşan uyuşmazlıklarda ve vatandaşın mağduriyetine neden olan idari eylem ve işlemlere ilişkin dava süreçlerinde müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi hakkındaki kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilecek yaptırım gücüne sahip olan İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kayseri idare hukuku avukatı kadromuzun sunduğu hizmetlerimiz arasında özellikle idari cezalar, idari işlemlerin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin hukuki danışmanlık vermek ve açılacak tazminat davalarında müvekkillerimizi temsil etmek yer alır. 

İdari İşlemler Nelerdir?

İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemleri idari işlemlerdir. Ancak idarenin her işlemi, idare hukukuna tabi değildir. İdari işlemin kanuni bir tanımı olmamakla birlikte, belirli niteliklere haiz olması gerekmektedir.

Öncelikle idari işlem tek yanlı bir irade açıklaması olmalıdır. Yani idari işleme muhatap karşı tarafın rızasının alınması veya irade açıklamasında bulunması gerekmez.

İdari işlem re’sen icra edilebilir bir işlemdir. Başka hiçbir işlemin varlığına, başka bir makamın kararına ihtiyaç duyulmaksızın; üçüncü kişiler üzerinde hukuki sonuç doğurur.

İdarenin idari işlemleri ile özel işlemleri arasındaki farkı, o işlemde idarenin kamu gücü kullanıp kullanmadığı oluşturmaktadır. İdare kamu gücü kullanarak bir işlem tesis etmiyorsa, idarenin özel hukuk usullerince yaptığı bir işlem söz konusudur.

İdari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Yani idari işlem bir mahkeme kararıyla iptal edilene veya idarece hukuka aykırılık nedeniyle geri alınana kadar hukuka uygun kabul edilir.

İdarenin düzenleme yetkisi asli nitelikte olmayıp Anayasa’da ve kanunlarda belirtilen organlar tarafından kullanılabilir. Düzenleyici işlemler soyut ve geneldir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleritüzük ve yönetmelik genel düzenleyici işlemlerdir.

Birel işlemler ise; belirli bir kişiye yönelen, özel durumlara ilişkin, somut ve münferit, her idari makam tarafından yapılabilen düzenlemelerdir. Bir inşaat için ruhsat verilmesi birel işlemlere örnek verilebilir.

Birel işlemler tebliğ ile muhataba duyurulurken, düzenleyici işlemler yayım veya ilan ile yürürlüğe girmektedir. Birel işleme karşı dava açma süresi bu tebliğ tarihinden itibaren belirli bir süre ile sınırlı olup, bu sürenin geçmesiyle birlikte dava açma hakkı düşer. Aynı şekilde düzenleyici işleme karşı dava açma süresi, düzenleyici işlemin yayım tarihini izleyen günden başlar.

İdari İşlemin Unsurları Nelerdir?

İdari işlemlerde yetki, sebep, amaç, konu ve şekil olmak üzere 5 unsur bulunması gerekmektedir. Bu 5 unsurdan herhangi birinin bulunmaması durumunda o idari işlem iptal edilebilecektir.

Yetki unsuru: İdari işlemin mevzuatta belirtilen idari makam tarafından yapılması anlamına gelir. Yetkisiz bir şekilde yapılan idari işleme, yetkili makamın sonradan onay vermesi yetki sakatlığını ortadan kaldırmaz.

Şekil unsuru: İstisnai halleri olmakla birlikte idari işlemler kural olarak yazılı şekle tabidir. Danıştay’a göre, şekil unsurunda sakatlık dolayısıyla o idari işlemin iptal edilebilmesi için, söz konusu sakatlığın işlemin esasına etki etmesi gerekmektedir.

Sebep unsuruİdarenin o işlemi yapmasındaki hukuki veya fiili etkenlerdir, işlemin gerekçesidir.

Konu unsuruİdari işlemin doğuracağı sonuç, işlemin kendisi konu unsurunu oluşturmaktadır. Konu kanuna aykırı ve imkânsız olmamalıdır.

Amaç unsuru: İdari işlemlerin genel olarak amacı kamu yararıdır. Kamu yararı kavramı sübjektif bir nitelik taşımakla birlikte işlemin iptalini isteyen davacının, idari işlemde kamu yararı olmadığını ileri sürmesi gerekmektedir. Hâkim re’sen dikkate almaz.

İdari Makamlara Başvuru ve İdari Dava

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ilgililerin idari davaya konu olan işlem veya eylemin yapılması için öncelikle idari makamlara başvurabileceği düzenlenmiştir. Bu başvuru süresince, dava açma süresi durur. İdarenin ret cevabı vermesi halinde veya 60 gün içerisinde cevap vermemesi durumunda istek reddedilmiş sayılacağından, 60 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren, dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve bu süre içerisinde görevli mahkemede dava açılabilir.

İptal davaları: İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurlarından herhangi birinin hukuka aykırı olması dolayısıyla bu işlemin iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

Tam yargı davaları: İdarenin işlemi veya eylemi sonucunda kişisel hakları doğrudan zarara uğrayan kişiler, bu zararın tazmini amacıyla dava açabilirler.

İdari davalar, İdare Mahkemesinde ve Vergi Mahkemesinde ya da Danıştay’da açılır. Eğer Danıştay’ın yetki alanına giren bir konuda dava açılacaksa, dava dilekçesinin İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, yoksa Asliye Hukuk Hâkimliklerine verilmesi gerekmektedir.

15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davalarında müvekkillerimize haklarını korumak için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Alanında uzman Kayseri idare hukuku avukatı kadromuz, ayrıca kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır. Güncel mevzuat ve vergi düzenlemeleri kapsamında devlet ve mükellef arasında oluşan vergi uyuşmazlıklarının çözümü adına müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti de vermekteyiz.

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

İdare hukukuna ilişkin süreçlerde herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Danıştay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları faydalı olacaktır. Alanında uzman Kayseri İdare Hukuku avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Bürosu olarak  müvekkillerimize genel olarak -aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere- avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması

İdari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi

İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması

Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi

Uzlaşma işlemlerinin takibi

Kayseri İdare Hukuku Avukatı

Dava sürecinde herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Danıştay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almaları faydalı olacaktır.

Alanında yetkin Kayseri idare hukuku avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; 375 sayılı KHK geçici 35. madde kapsamında kamu görevinden çıkarma, rütbenin alınması, görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerine karşı açılacak iptal davasında savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek taraflara avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz, ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru sürecinde taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

İdare hukuku alanında uzman bir avukat arıyorsanız; avukat kadromuzdan dava süreciniz, hukuki statünüz, haklarınız ile dava ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.