Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda İşyeri Sahibi ve İşletmecinin Cezai Sorumluluğu

Hizmetlerimiz

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda İşyeri Sahibi ve İşletmecinin Cezai Sorumluluğu - Kayseri Ceza Avukatı - Kayseri Ağır Ceza Avukatı - Av. Zülküf Arslan Hukuk Bürosu

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda İşyeri Sahibi ve İşletmecinin Cezai Sorumluluğu

7258 sayılı Kanun

Madde 5

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti hâlinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ edilir ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu kararlara itiraz edebilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ eder. Başvuru yapılması hâlinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı açılan davaya katılan olarak kabul edilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Esas No: 2021/235 Karar No: 2022/110 Karar Tarihi: 22-02-2022

Kararı Veren Yargıtay Dairesi: (Kapatılan) 19. Ceza Dairesi

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

İçtihat Metni

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘a muhalefet suçundan sanık …’ın aynı Kanun’un 5/b ve TCK’nın 62, 53/1 ve 54/1. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve müsadereye ilişkin Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 19.12.2014 tarihli ve 844-628 sayılı hükmün sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 19. Ceza Dairesince 21.05.2018 tarih ve 5021-5993 sayı ile;

“Sanıkların eylemleri arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmamasına karşın, sanıklar hakkında aynı iddianame ile dava açılıp kovuşturmanın birlikte yürütülmesi sureti ile savunma hakkının kısıtlanması”

isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan Yerel Mahkemece 27.03.2019 tarih ve 427-183 sayı ile; sanık …’ın 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan aynı Kanun’un 5583 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 5/2 ve TCK’nın 62 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna karar verilmiştir.

Bu hükmün de sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay (Kapatılan) 19. Ceza Dairesince 09.06.2020 tarih ve 663-6001 sayı ile onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İtirazı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 23.09.2020 tarih ve 61425 sayı ile;

“Hükümlü müdafisinin 23.06.2020 tarihli dilekçesi üzerine yapılan incelemede; olay günü … Kıraathanesi isimli iş yerinde yasal olmayan yollarla bahis oynatılması ile ilgili olarak yapılan aramada, iş yerini dosyanın diğer sanığı …’in çalıştırdığının tutanak altına alındığı, ruhsat sahibi …’in anılan kıraathaneyi diğer sanık …’in babası olan …’e bir yıl önce kiraya verdiğini beyan ettiği, sanık …’in bahis oynatma işini kıraathaneyi çalıştıran hükümlü …’ın yaptığını, kendisinin çay ocağına baktığını savunduğu, …’in de olaydan önce kıraathaneyi hükümlüye devrettiğini, oğlu …’in burada garsonluk yaptığını beyan ettiği, hükümlünün üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği anlaşılmakla, dosya kapsamında hükümlünün yüklenen suçu işlediğine ilişkin diğer sanık … ve babası …’in atfı cürüm niteliğindeki anlatımları dışında, mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı hukuka uygun kanıtlar bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu”

görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay (Kapatılan) 19. Ceza Dairesince 15.02.2021 tarih, 4296-1549 sayı ve oy çokluğu ile itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

İnceleme dışı sanık … hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘a muhalefet suçundan verilen beraat hükmü, Özel Dairece şikâyetçi vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmek suretiyle kesinleşmiş olup itirazın kapsamına göre inceleme, sanık … hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan verilen mahkûmiyet hükmüyle sınırlı olarak yapılmıştır.

Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya kapsamından;

08.12.2012 tarihli ihbar tutanağına göre; 155 Polis İmdat Hattını arayan, kimliğini bildirmeyen bir şahsın … Gölü yazıhanesi bitişiği … Çay evi üstündeki kıraathanede yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde ihbarda bulunduğu,

08.12.2012 tarihli araştırma tutanağına göre; … Gölü yazıhanesi bitişiği … Çay evi üstündeki kıraathane olarak belirtilen yerin, Nur Caddesi, … Gölü yazıhanesinin sol tarafında bulunan … Çay evinin üst katında bulunan … Kıraathanesi olduğu, içeride bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı, bir adet bilgisayar masası ve normal oyun masalarının olduğu, oyun masalarının üzerinde de yasadışı bahis oynatmakta kullanılan maçların detaylarını gösteren listelerin olduğu, belirtilen iş yerini … isimli şahsın işlettiği ve iş yerinin umuma açık olduğu,

Bitlis (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesince 21.12.2012 tarih ve 894 değişik iş sayı ile; … Kıraathanesi isimli iş yerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116 ve 127 vd. maddeleri uyarınca arama yapılmasına, suç eşyalarına el konulmasına, CMK’nın 134. maddesi uyarınca bilgisayar ve bilgisayar programları ile kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına ve kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesi için bilgisayar hard disklerine el konulmasına karar verildiği,

İş yeri arama, el koyma ve yakalama tutanağına göre; 22.12.2012 tarihinde saat 13.45 sularında Gazibey Mahallesi, Nur Caddesi, … Gölü yazıhanesi üstünde bulunan … Kıraathanesi isimli iş yerine polis ekiplerince gidildiğinde iş yerini çalıştıran … isimli şahsa ruhsatın olup olmadığının sorulduğunda adı geçen şahıs tarafından ruhsatın olduğunun belirtildiği, iş yerinde bulunmayan …’in ruhsat sahibi olduğu, iş yerini … isimli şahsın işlettiğinin tespit edildiği, iş yerini işleten … refakatinde yapılan aramada; girişin sol tarafında çay ocağı olduğu, girişin tam karşısında masa üzerinde Philips marka siyah renkli monitör, bu monitöre bağlı bilgisayar kasası, yine masa üzerinde Hp marka yazıcı, masa altında kasaya bağlı SEWOO marka yasa dışı bahis kupon yazıcısı görüldüğü, bilgisayar kasasında Samsung marka üzerinde bantla yapıştırılmış 5 numara ibaresi bulunan seri numarası bulunmayan hard disk ile yasa dışı bahis kupon yazıcısına geçici olarak muhafaza altına alındığı, yerde ve çöp kutusunda yırtılmış vaziyette bahis bültenleri ve oynanmış yasa dışı bahis kuponlarının görüldüğü, iş yerine girişte sağda üçüncü masada oturan … isimli şahsın üst aramasında 1373756 ve 1373731 numaralı, oynanmış 22.12.2012 tarihli yasa dışı bahis kuponunun ele geçirildiği, iş yerinde yapılan diğer kontrollerde soba içerisinde yasa dışı bahis bültenlerinin yanar vaziyette olduğunun görüldüğü, iş yerine girişte bilgisayar ekranında bulunan yasa dışı bahis sitesinin görüntüsünün kayda alındığı, iş bu tutanağı inceleme dışı sanık …’in iş yeri çalıştıranı, … ve … …’in iş yeri komşusu, …’in ruhsat sahibi ve …’nin bilgi edinilen sıfatıyla imzaladığı,

… İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliğince düzenlenen 15.07.2013 tarihli inceleme raporuna göre; Samsung marka HD161HJ model, … seri numaralı 160 GB hard diskin imajı alınarak yapılan incelemede; www.bet365.com, www.futbol24.com, www.superbahis248.com, www.superbahis298.com, www.superbahis747.com isimli yasaklı sitelere giriş yapıldığının tespit edildiği, bilgisayar üzerinde administrator ve user kullanıcı adıyla 513 kullanıcı numaralı iki kullanıcı girişine sahip olduğu,

Suça konu iş yerinden incelenmek üzere alınan hard disklerin 22.03.2013 tarihinde iş yeri sahibi olarak …’e teslim edildiği,

Kolluk görevlilerince yapılan sosyal mali durum araştırması sonucu düzenlenen 14.08.2018 tarihli tutanağa göre; Bitlis 13 isimli kıraathaneyi sanık …’ın işlettiği, inceleme dışı sanık …’in ise güvenlik görevlisi olduğu,

Anlaşılmaktadır.

Tanık … aşamalarda; bahis oynandığını bildiği … Kıraathanesine … isminde bir akrabasından bahis oynaması için 10 TL alarak gittiğini, 10 TL ile kendi seçtiği maçları yazarak bahis oynadığını, maçları da iş yerinde bulunan iddia bültenlerinden seçtiğini, iş yerini kimin işlettiğini bilmediğini, bu iş yerine iki gündür gittiğini, polislerin iş yerine geldiği sırada içeride 10-15 kişinin olduğunu, bu şahısların polisleri görünce kuponları yere attığını, kendisinin ise kuponları atmadığını,

Tanık … Kollukta; … Kıraathanesinin bulunduğu yerin kendisine ait olduğunu, burayı akrabası olan …’e yaklaşık 1 yıl önce kiraya verdiğini, aylık 500 TL kira aldığını, …’in iş yerini kıraathane olarak işlettiğini bildiğini, yasa dışı bahis oynandığını bilmediğini,

Tanık … Mahkemede; … Kıraathanesi adlı iş yerini …’in babası …’in işlettiğini, …’ın yaklaşık 2 yıl kadar önce bu kıraathanede kısa bir süre çalıştığını bildiğini, ancak kendisiyle daha sonra birlikte çalışmaya başladıklarını ve Bitlis 13 isimli Bitlis Merkezde bulunan kıraathaneyi işletmeye devam ettiklerini, işlettikleri kıraathanede kesinlikle bahis oynatılmadığını,

Tanık … Mahkemede; baskının yapıldığı tarihten önce Bitlis 13 ve … Kıraathanesini işlettiğini ancak olaydan önce … Kıraathanesine … ve …’a devrettiğini, olay tarihinde bu kıraathaneyi kendisinin işletmediğini ve oğlu …’in de yalnızca garsonluk yaptığını, kendisinin ve …’in bahis oyunlarıyla ilgisi bulunmadığını, olay tarihinden sonra da Bitlis 13 adlı kıraathaneyi çalıştırmayı bıraktığını, Yasin Kıraathanesi isimli iş yerini açtıktan sonra … ve …’in kıraathaneyi de kiralayarak kullanmaya başladıklarını bahis oynatan şahısların … ve … olduğunu, hatta bu şahısların Bitlis 13 adlı kıraathanede de bahis oynatmaya devam ettiklerini,

Beyan etmişlerdir.

İnceleme dışı sanık … Kollukta; … Kıraathanesi isimli iş yerinin babası … ve … isimli şahsa ait olduğunu, kendisinin çay ocağına baktığını, bahis oynatma işini ise …’ın yaptığını, iş yerindeki bilgisayar ve yazıcısından …’ın sorumlu olduğunu, arama yapıldığı esnada …’ın iş yerinde olmadığını, o sırada bilgisayar başında durup bahis oynatan Yafes isimli şahsın nereye gittiğini görmediğini, yasa dışı bahisle bir ilgisinin olmadığını, Mahkemede; önceki beyanlarını tekrar ettiğini, suça konu yerde çaycı olarak çalıştığını, iş yerinde bahis oynatıldığını bildiğini, iş yeri sahibinin … olduğunu, kendisinin ise yanında çalıştığını, bahisle bir ilgisi olmadığını, başka bir celsede ise; bu iş yerini patronları olan … ve …’ın işlettiğini, kendisinin çayçı olarak çalıştığı hâlde baskında … ve …’in kaçması nedeniyle suçlu duruma düştüğünü, tanık … …’ın beyanına karşı diyeceklerinin sorulması üzerine ise bu kıraathaneyi babası …, … ve …’ın suç tarihinde işlettiklerini, kendisinin suça konu olayla ilgisi olmadığını, suçu kabul etmediğini,

Sanık … Savcılıkta; …’i 5 gün çalıştığı … Kıraathanesinin sahibi olması nedeniyle tanıdığını, çalıştığı tarihi tam olarak hatırlamadığını, 2012 yılının 10. ayı olabileceğini, anlaşamadıkları için 5 günden fazla çalışmadığını, orada bahis oynatılıp oynatılmadığını bilmediğini, …’in iş yerinin kendisine ait olduğunu söylemesini anlamadığını, kesinlikle bahis oynatmadığını, zaten şu anda da …’in bu iş yerini işlettiğini, suçsuz olduğunu, Mahkemede; önceki beyanlarını tekrar ettiğini, …’in ve babasının işlettiği … Kıraathanesi ile herhangi bir ilgisi olmadığını, …’e suçtan kurtulması için söz konusu kıraathaneyi işletenin kendisi olduğunu söylemesini …’in babasının öğütlediğini, … Kıraathanesinin ilerisinde bulunan Bitlis 13 isimli kıraathaneyi işlettiğini, kendisinin … Kıraathanesi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığına yönelik iş ortağı …’ın tanık olarak dinlenmesini istediğini,

Savunmuşlardır.

Suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan ve 08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanun’un 256. maddesi ile değişik 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘un 5. maddesi;

“Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar, oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Her türlü bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçlarla bağlantılı olarak, her türlü bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu maddede tanımlanan suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.”

şeklinde düzenlenmiş iken 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 7258 sayılı Kanun‘un 5. maddesi;

“Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”

şeklinde yeniden düzenlenmiş, 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nın 23. maddesi ile;

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.”

şeklinde maddeye son fıkra eklenmiş, bu fıkra 08.03.2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7078 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Suç tarihinde yürürlükte olup sanık lehine olduğu anlaşılan 7258 sayılı Kanun‘un 5728 sayılı Kanun’un 256. maddesi ile değişik 5. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak olduğu ve bu fıkraya aykırı davranan kişilerin, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kabul edilmiştir. Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değişik 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise; anılan Kanun’un verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişilerin dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Öte yandan, amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de insan haklarına dayalı, demokratik rejimle yönetilen ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunması gereken, öğreti ve uygulamada; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” şeklinde, Latincede ise “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlak surette sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirmesi hâlinde uygulanabileceği gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate veya herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkân vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

… Kıraathanesi isimli iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine anılan iş yerinde yapılan aramada yasa dışı bahis oynatmak için kullanılan bilgisayar, monitör, hard disk ve yazıcının ele geçirildiği, yerde ve çöp kutusunda yırtılmış vaziyette bahis bültenleri ve oynanmış bahis kuponlarının görüldüğü, iş yerinde bulunan … isimli şahsın üst aramasında oynanmış bahis kuponlarının bulunduğu, hard disk üzerinde yapılan incelemede birden fazla yasa dışı bahis sitesine giriş yapıldığının tespit edildiği, arama sırasında iş yerinde bulunan ve kendisini iş yeri çalıştıranı olarak tanıtan inceleme dışı sanık …’in arama tutanağını da iş yeri çalıştıranı olarak imzaladığı, sanık …’ın ise arama sırasında iş yerinde bulunmadığı, inceleme dışı sanık …’in iş yerinde yasa dışı bahis oynatan kişinin sanık … olduğunu beyan etmesi üzerine inceleme dışı sanık … ile birlikte sanık … hakkında da anılan iş yerinde yasa dışı bahis oynattıklarından bahisle kamu davası açıldığı anlaşılan olayda;

Polis İmdat Hattına yapılan ihbarda iş yerini kimin işlettiğinin bildirilmemesi, kolluk görevlilerince yapılan araştırma sonucunda düzenlenen 08.12.2012 tarihli tutanağa göre … Kıraathanesi isimli iş yerini … isimli şahsın işlettiğinin belirtilmesi, iş yerinde yapılan aramada sanık …’ın iş yerinde bulunmaması, arama sırasında inceleme dışı sanık …’in kendisini iş yeri çalıştıranı olarak tanıtıp arama tutanağını da iş yeri çalıştıranı sıfatıyla imzalaması, arama sırasında yasa dışı bahis oynayan ve arama tutanağında imzası bulunan tanık … ile arama tutanağında imzası bulunan iş yeri komşuları … ve … …’in iş yerini işleten şahsın sanık … olduğuna dair bir beyanlarının bulunmaması, … Kıraathanesinin mal sahibi olan tanık …’in iş yerini 1 yıl önce akrabası olan inceleme dışı sanık …’in babası tanık …’e kiraya verdiğini beyan etmesi, tanık …’ın anılan iş yerini …’in işlettiğini beyan etmesi, inceleme dışı sanık …’in kollukta iş yerini babası … ile sanık …’ın işlettiğini söylemesine rağmen Mahkemede iş yerini …’ın işlettiğini, başka bir celsede ise önce iş yerini … ve …’ın işlettiğini, sonrasında ise iş yerini bu şahıslarla birlikte babası …’in de işlettiğini beyan etmesi, tanık …’in ise iş yerinde yapılan aramadan önce bu yeri kendisinin işlettiğini ancak daha sonra iş yerini … ve …’a devrettiğini, inceleme dışı sanık …’in ise iş yerinde garsonluk yaptığını beyan etmesi, inceleme dışı sanık … ile tanık …’in beyanlarının hem kendi içinde ve hem de birbiriyle çelişkili olup tanık …’in beyanlarının oğlu olan inceleme dışı sanık …’i, inceleme dışı sanık …’in beyanlarının ise kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olması, sanık …’ın tüm aşamalarda iş yerini kendisinin işletmediğini beyan ederek suçu kabul etmemesi karşısında; sanığın savunmasının aksine atılı suçu işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesinin isabetsiz olduğu kabul edilmelidir.

Bu itibarla haklı nedene dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.

Sonuç:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay (Kapatılan) 19. Ceza Dairesinin 09.06.2020 tarihli ve 663-6001 sayılı sanık hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına ilişkin kararının KALDIRILMASINA,

3- Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.03.2019 tarihli ve 427-183 sayılı sanık hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

4- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabul edilerek Özel Daire onama kararının kaldırılıp Yerel Mahkeme hükmünün bozulması nedeniyle sanık hakkındaki cezanın infazına başlanılmış ise İNFAZIN DURDURULMASINA, sanığın bu suçtan cezaevine alınmış olması ihtimali bulunduğundan, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse DERHAL SERBEST BIRAKILMASI için YAZI YAZILMASINA,

5- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE, 22.02.2022 tarihinde yapılan müzakerede oy birliğiyle karar verildi.

Kayseri Ceza Avukatı

Alanında yetkin Kayseri ceza avukatı kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz; ceza yargılamalarında savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek taraflara avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza davalarında gerekli başvuru veya itirazların zamanında ve usulüne uygun yapılması açısından alanında uzman bir Kayseri ceza avukatı veya ağır ceza avukatından hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Yargılama sırasında herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına uğramamak için güncel mevzuat ve Yargıtay kararlarının takip edilmesi önem arz etmektedir. 

Alanında yetkin Kayseri Avukat kadrosu ve 15 yılı aşkın deneyimi ile Zülküf Arslan Hukuk Büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru sürecinde taraflara hukuki yardım sunmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuru sürecinde herhangi bir mağduriyete veya hak kaybına uğramamak için gerekli başvuruların zamanında ve usulüne uygun yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte, alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması faydalı olacaktır. Zülküf Arslan Hukuk Bürosu olarak; Yalçınkaya Kararı başta olmak üzere AİHM kararlarının Türkçe çevirilerini yapan Eski AİHM Hukukçusu Dr. Orhan Arslan koordinatörlüğünde müvekkillerimize Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusunun yanı sıra emsal AYM ve AİHM Kararları çerçevesinde yeniden yargılama başvurusu hususunda da hukuki destek vermekteyiz.

Kayseri ceza avukatı veya Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne başvuru yapmak ve süreci takip etmek için bir avukat arıyorsanız 15 yılı aşkın deneyimi ile avukat kadromuzdan dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile başvuru ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilir; detaylı bilgi ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir veya yüz yüze görüşmek için Zülküf Arslan Hukuk Büromuzu ziyaret edebilirsiniz.